• 021 334886
  • Admin@dcm.co.th
  • bangkok ,thailand

Privacy

นโยบายความเป็นส่วนตัว
Privacy Policy

บริษัท ดิจิทัล คอร์ปอเรท เมเนจเม้นท์ จำกัด (DCM) บริษัทในเครือของบริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษเดชอุดม ไกรฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะรังสรรค์รูปแบบของการเข้าถึงข้อมูลนิติบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ให้มีความคล่องตัวทางด้านการจัดการบริหารงานข้อมูลภายในองค์กรของตนที่สามารถประหยัดเวลาได้อย่างมาก จึงได้คิดและสร้างสรรค์โปรแกรมการบริหารงานธุรกิจซึ่งในชั้นแรกจะใช้นิติบุคคลในรูปของบริษัทจำกัด โดยได้จัดทำ Application Software ขึ้น  ทั้งนี้ได้อาศัยประสบการณ์ในการทำงานเป็นทนายความที่ปรึกษามานานกว่า 30 ปี

การนำเสนอ Digital Corporate Management ของบริษัท ดิจิทัล คอร์ปอเรท เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารข้อมูลนั้นจะมีการส่งและรับข้อมูลจากบริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งบางส่วนอาจเป็นข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลที่ต้องเปิดเผยโดยทั่วไปที่เป็นส่วนของการจดทะเบียนตามกฎหมาย  อย่างไรก็ดี “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของการบริหารข้อมูลของ DCM ยึดหลักการถือปฏิบัติในข้อมูลต่าง ๆ ของลูกความบริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นความลับเช่นเดียวกับงานในหน้าที่ทนายความที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

DCM ได้ใช้ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้เพื่ออธิบายวิธีการที่ DCM ใช้รวบรวม เก็บ ประมวลผล เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชม “เว็บไซต์” หรือใช้ “บริการ” ของ DCM  “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้มีผลกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชม “เว็บไซต์” หรือใช้ “บริการ” และไม่มีผลกับเว็บไซต์หรือบริการออนไลน์ที่ DCM ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการของผู้ใช้ DCM คนอื่น ๆ  “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของ DCM และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เมื่อท่านใช้ “เว็บไซต์” และ “บริการ” ของ DCM

โปรด “ติดต่อ DCM” ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของ DCM ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว”

1. DCM เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

DCM อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการของ DCM ซึ่งรวมถึงข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ DCM ด้วยการสร้างบัญชี DCM จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ผู้ใช้ร้องขอ ซึ่ง DCM อาจขอให้ผู้ใช้กรอกชื่อบริษัท ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลระบุของผู้ใช้เพื่อเปิดบัญชี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการที่ผู้ใช้เลือก และ DCM อาจขอให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในขณะที่ผู้ใช้ใช้บริการของ DCM ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลการทำรายการและประสบการณ์ใช้งาน – เมื่อผู้ใช้ใช้บริการหรือเข้าสู่เว็บไซต์ของ DCM เช่น เพื่อร้องขอเอกสาร เพื่อปรึกษาด้านคดีความ DCM จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการ เช่น เรื่องที่ร้องขอเอกสาร หรือเรื่องราวที่ต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ DCM รวมถึงการเข้าถึงเอกสารและดาวน์โหลดเอกสาร – เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเอกสารหรือดาวน์โหลดเอกสารในบริการของ DCM ที่ระบบอาจเก็บข้อมูลการทำรายการของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

DCM เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของ DCM และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ DCM  DCM อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าข้อมูลนั้นยังอยู่ในความต้องการทางธุรกิจ และไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย  ถ้าบัญชีของผู้ใช้ถูกปิด DCM อาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ซึ่ง DCM ขอสงวนสิทธิ์์์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบใดที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้  DCM จะยังคงใช้และเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ดังกล่าวตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด สำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบเอกสารที่ได้ร้องขอ เป็น pdf บน Server ของ DCM ซึ่งเก็บรักษานั้น DCM จะจัดเก็บไว้บนเทคโนโลยี Cloud ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

DCM อาจประมวลผล ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความต้องการในข้อมูลทางธุรกิจของ DCM เช่น การตรวจสอบผู้ใช้งาน ระดับการใช้งาน การวิเคราะห์ และการปรับปรุงบริการ ตลอดจนประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ ในส่วนของการแจ้งข่าวสารถึงผู้ใช้เป็นครั้งคราว  ทั้งนี้ DCM จะทำโดยส่งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารองค์กร และข้อมูลทางกฎหมายที่ผู้ใช้ควรต้องทราบ ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน  นอกจากนี้ DCM ยังอาจประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้เพื่อปรับบริการหรือประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงความเข้าใจในความสนใจของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของ DCM และเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของเว็บไซต์และบริการของ DCM ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่ใช้บังคับทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อใช้ตอบกลับคำขอของผู้ใช้ เช่น ติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับคำถามที่ผู้ใช้ส่งมายังฝ่ายบริการของ DCM

4. DCM แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

ในกรณีที่ DCM จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งหรือหมายเรียกหรือคำบังคับหรือหมายบังคับคดีของศาล คำสั่งหรือหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานตามกฎหมายอาญา หรือคำสั่งทางปกครองของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ DCM หรือบริษัทในเครือของ Dej-Udom & Associates Ltd. จำเป็นต้องถือปฏิบัติตามเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายหรือตามคำสั่งดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ใช้บริการของ DCM และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของบุคคล และเพื่อปกป้องทรัพย์สิน บริการ และการปฏิบัติตามกฎหมายของ DCM  DCM จะแจ้งให้ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นทราบทุกครั้ง

5. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

DCM จัดวางระบบรักษามาตรการความปลอดภัยทางเทคนิค ทางกายภาพ และทางด้านการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  มาตรการด้านความปลอดภัย ได้แก่ ไฟร์วอลล์ การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของ DCM และการควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล  ในขณะที่ DCM ให้ความสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัยระบบและบริการของ DCM ดังกล่าว ผู้ใช้ก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและรักษาความเป็นส่วนตัวของรหัสผ่านของผู้ใช้ และตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ DCM มีเกี่ยวกับผู้ใช้นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  DCM จะไม่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ DCM เปิดเผยให้บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชีซึ่งผู้ใช้ได้ให้อนุญาต

6. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่ผู้ใช้ควรทราบ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลง “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ให้สอดคล้องกับวิทยาการเทคโนโลยีและกฎหมายใหม่ซึ่งมีผลให้ DCM อาจต้องแก้ไข “นโยบายความเป็นส่วนตัว” นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้รับกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของ DCM บนเว็บไซต์หรือการให้บริการ หรือกฎหมายที่ใช้บังคับต่อ  “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ตามประกาศฉบับนี้  ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ DCM จะประกาศให้ผู้ใช้ทราบก่อนล่วงหน้า 30 วันด้วยการโพสต์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า “การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย“ ในเว็บไซต์ของ DCM  นอกจากนี้ DCM อาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อีเมลหรือวิธีอื่น

7. ติดต่อ DCM

ผู้ใช้สามารถติดต่อ DCM ได้ถ้าผู้ใช้มีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และแนวทางปฏิบัติของ DCM

คลิกที่นี่เพื่อติดต่อ DCM

18  ธันวาคม  2561